Skip to main content

Voorwaarden en huisregels Toon Forum

Algemeen

Het Toon Forum is door iedereen te raadplegen. Wanneer je een vraag wilt stellen of wilt deelnemen aan een aan een gesprek, dien je jezelf eenmalig aan te melden. Aanmelden is gratis en kan met een geldig e-mailadres of een social login via Facebook. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.

Tijdens het registratieproces vragen wij je akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden van het Toon Forum. De voorwaarden zijn, net als de algemene huisregels van het forum, altijd na te lezen in het topic ‘Voorwaarden en huisregels voor de gebruiker van het Toon Forum’. Bij registratie koppelen wij je e-mailadres aan je account. De community manager of een moderator van het Toon Forum kan contact met je opnemen via dit e-mailadres, bijvoorbeeld voor het versturen van notificaties.

Op het Toon Forum mag je jezelf niet voordoen als een moderator of een community manager. Het plaatsen van berichten die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie van het Toon Forum, is evengoed niet toegestaan. Je mag het Toon Forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Bijdragen van gebruikers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de moderator of community manager goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van het Toon Forum.

Lezers van het Toon Forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Stel je vragen niet via een privébericht aan een moderator of de community manager. Hier wordt niet op gereageerd. Je kunt je vragen stellen door een nieuw topic op het Toon Forum te openen of door een reactie te plaatsen in een bestaand topic waarin je jouw vraag stelt. Stuur alleen privéberichten aan de community manager of een moderator wanneer hierom gevraagd wordt.

Gedrag op het Toon Forum

 • Wees respectvol richting moderators en de community manager en volg hun eventuele aanwijzingen altijd op. Hetzelfde geldt richting andere gebruikers van het Toon Forum.
 • Houd je aan de gebruikersvoorwaarden en huisregels van het Toon Forum.
 • Je mag maar één forumaccount hebben en je gebruikersnaam, profielfoto en handtekening mogen niet door anderen als schokkend worden ervaren en geen provocerende of discriminerende uitingen bevatten.
 • Communiceer met elkaar in Algemeen Beschaafd Nederlands.
 • Voer geen uitgebreide persoonlijke correspondentie op het Toon Forum.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zogenaamde anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen is verboden.

Verboden berichten op het Toon Forum

 • Racistische, discriminerende, pornografische, seksueel getinte of provocerende uitingen.
 • Uitingen die scheldwoorden bevatten of agressief, bedreigend of onwaar zijn.
 • Uitingen die niets met het beoogde onderwerp te maken hebben of respectloos zijn richting andere gebruikers, de moderators of de community manager.
 • Berichten met links naar commerciële sites (tenzij dergelijke links bijdragen aan de discussie) en links naar illegale sites (zoals downloadsites) bevatten.
 • Uitingen die advertenties bevatten of berichten die commerciële of non-commerciële bedrijven, organisaties, producten en/of diensten promoten (waaronder sluikreclame).
 • Berichten of reacties die in overdreven mate voorzien zijn van vette of cursieve tekst of leestekens, hoofdletters en/of smileys.
 • De volledige naam van een medewerker van Toon in een bericht plaatsen of benamingen in dat bericht zetten die verwijzen naar medewerkers van Toon en/of persoonlijke gegevens (van derden) bevatten zoals naam, telefoonnummer, klantnummer, privéadres of e-mailadres.

Berichten over ‘rooten’

Eneco raadt het rooten van Toon af. Wanneer je toch besluit om Toon te rooten, dan vervalt de garantie op je Toon en leveren we geen support meer. Daarnaast kan dit ook gevolgen hebben voor de veiligheid van je Toon, en loop je kans op het beschadigen van de hardware wanneer je Toon besluit te rooten. Ook geven wij in onze algemene voorwaarden aan dat je niet zelf wijzigingen aan mag brengen in de software en/of hardware van Toon. Indien je het toch over rooten wilt hebben, kun je dit bespreken via het daarvoor aangemaakte topic in de huiskamer. Op deze manier zijn alle forumleden zich bewust van de risico’s die rooten met zich meebrengt. Kortom: voor de diensten die worden geleverd bij Toon is het in strijd met onze algemene voorwaarden en willen we discussies over rooten beperken tot dit topic in de huiskamer. Lees ook de banregels hieronder bij overtreding van deze regel.

Aandachtspunten bij plaatsing van een bericht op het Toon Forum

 • Let op de indeling van het forum en plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • Zorg altijd voor een relevante bijdrage aan een gesprek: berichten die naar oordeel van de moderators of de community manager geen toegevoegde waarde hebben, kunnen worden verwijderd.
 • Kijk via de zoekfunctionaliteit of jouw vraag of opmerking al eerder gepost is: misschien is jouw vraag al beantwoord.
 • Plaats je bericht maar op één plek binnen het Toon Forum en zorg voor een duidelijke titel.

Hoewel de moderators en de community manager proberen alle berichten die naar hun mening niet voldoen aan gebruikersvoorwaarden te weren, is het onmogelijk om alle berichten direct te bekijken. Om zelf een ongepast bericht rapporteren door onderaan een topic of reactie op het icoontje te klikken met de drie bolletjes en vervolgens te kiezen voor ‘Rapporteer’. Hier wordt gevraagd om een reden in te vullen, doe dit zo volledig mogelijk. Een moderator of de community manager zal het bericht beoordelen en er gepaste actie op ondernemen.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

Door je niet te houden aan de Huisregels en Gedragsregels riskeer je ontzegging van de toegang tot het Toon Forum. Het oordeel van de Communitymanager en/of Moderator is daarbij bindend. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de moderator het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. Ook behoud de moderator het recht om deze berichten te wijzigen en/of te verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De moderator kan een waarschuwing sturen via een privébericht of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Bannen is het blokkeren van het account en daarmee ontzeggen wij de toegang tot het forum. Hierbij hanteren wij het volgende bansysteem:
 • • eerste overtreding: waarschuwing
 • • tweede overtreding: 48 uurs-ban
 • • derde overtreding: weekban
 • • vierde overtreding: maandban
 • • vijfde overtreding: permanente ban (kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen, het aanmaken van een tweede account en spam

Beheer van Toon Forum

De gebruikersvoorwaarden van het Toon Forum kunnen, indien nodig, gewijzigd worden door Toon en/of de community manager. Wanneer dit gebeurt, dan word je hierover geïnformeerd. Wij raden je aan om deze voorwaarden met regelmaat te controleren op wijzigingen.

Wanneer je je niet houdt aan de voorwaarden of de algemene gedragsregels, dan riskeer je ontzegging van de toegang tot het Toon Forum. Het oordeel van een moderator en/of de community manager is daarbij bindend. Een geplaatst bericht wordt eigendom van Toon. Het bericht (of delen van de inhoud daarvan) kan door een moderator of een community manager gewijzigd of verwijderd worden.

Hergebruik van bijdragen

Door het gebruik van het Toon Forum geef je de onherroepelijke volmacht om je bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). Je geeft de Toon Forum tevens toestemming om je bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Het Toon Forum is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

Het is andere partijen dan de Toon Forum niet toegestaan bijdragen op het Toon Forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van de Toon Forum als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan het Toon Forum, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van het Toon Forum samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het Toon Forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Persoonlijke gegevens

Je verstrekt persoonlijke gegevens aan het Toon Forum wanneer je je registreert als deelnemer aan het Toon Forum, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om je in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om je je wachtwoord toe te sturen en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.

Het Toon Forum stelt je persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden, behoudens indien en voor zover het Toon Forum daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

Als je op het Toon Forum een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening je rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

Je kunt je klacht kenbaar maken aan de Toon Forum via het reactieformulier op onze website. Je klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van Toon Forum. Mocht je je niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kun je dit (schriftelijk) aan ons kenbaar maken.

Zowel bij je klacht als bij je eventuele beroep bij de Directie dient je, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het Toon Forum je klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van jouw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar jouw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet jouw contactgegevens te vermelden.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Het forum is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op het Toon Forum, noch in Nederland, noch daarbuiten. Het Toon Forum sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Toon Forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

Het forum wordt beheerd door Toon, onderdeel van de Eneco Groep. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar jij of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

Door gebruik van het Toon Forum aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van het Toon Forum in geval het Toon Forum (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval het Toon Forum dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door jou van deze voorwaarden.